Open menu

Mediateca Mochena Mediateca Mochena

Piattaforma per la diffusione della lingua mochena

Kulturinstitut Lusern Provincia Autonoma di Trento Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Esercizi - leggenda e ambiente 1

S Haile baib

Vinn de rèchte omport
Bou ist verpaigòngen s enge staigl?
Vour en a stòll
Vour en a teitsch
Vour en an gòrt
Bou sai’ sa gaben za tricknen de tschent?
Asn gros
Asn solder
Asn gabantertrickner
Bos hom se tsechen ver a bail de vlarotzer?
A ròpp pet a verprenneta vlug
A ròpp pet an schnobl prochen
A ròpp a’ne vlug
Bou hot er se versteckt der mònn?
En stòll
En de kirch
En de teitsch
Va bou kimmp araus s haile baib?
Van pèrg
Van bòlt
Van haus
Bavai geat se kan troug?
Ver za trinken
Ver za nemmen bòsser
Ver za baschn de sai'na tschent
Bos hòt s gahòp za tricknen en de bis?
Trickenhudern
Tschent
Kopftiachler
Bou hòt se augaleik de tschent?
As de tir
As de bis
Asn solder
Bos hom se gamòcht de tschent, benn as de sunn untergòngen ist?
Liacht
Tunkle
Vaier
Bos verprennt er se der mònn za nemmen s hemet?
De hònt
Der vuas
Der kopf
Bos ist er kemmen der mònn?
A kòtz
An hunt
A ròpp
 
   
Leig de stickler en plòtz
  • S haile baib hòt galep drinn en an pèrg.
  • De tschent van haile baib sai’ kemmen liachte.
  • Za mittanòcht hòt se gabascht de sai’na tschent en troug.
  • Dòra hòt se ausgaleik de nòssn tschent as de bis za tricknen.
  • Der mònn kimmp a ròpp ont s haile baib ist verschbuntn.
  • An bundere mònn hòt se versteckt en a teitsch.
 
Leig zòmm de stickler ont schraibsa bider