Open menu

Mediateca Mochena Mediateca Mochena

Piattaforma per la diffusione della lingua mochena

Kulturinstitut Lusern Provincia Autonoma di Trento Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Esercizi - leggenda e ambiente 1

S Schratl

Vinn de rèchte omport
Bou hom se se versteckt de hirtn?
As de teitsch
En birtshaus
Hinter de tir
Ber ist arinn kemmen en stòll?
An bolf
A kloa's mandl
A kloa's baibl
Bou hòt s pfuntn s Schratl de schua?
Vour en de tir van an stòll
Hinter an pa'm
Unter en heib
Bos hom se nèt gatu' de schof as de boa?
Gèssn
Trunken
Tschloven
Bou hòt s pfiart s Schratl de schof?
As de boa
As de pèrng
Kan sea
Bos hòt s gahòp s Schratl en de vias?
Stivln
Nicht
Schua
Bos hòt s u'gahòp s Schratl?
A roats reckl
A roats tschantl
A roats maidl
Abia ist gaben s Schratl?
Vroa
Loade
Zourne
Bos hom se ziglt de lait va Vlarotz?
Schof, geas ont kia
Hirschn, vicks ont has
Abia ist gaben s hiatl van Schratl?
Kuglet
Plòtschet
Spitze
Bos hom se tschenkt de hirtn en Schratl?
An ur
An hòmmer
A por schua
 
   
Tschèrl de rèchten beirter
De lait va sai‘ gaben .
De hom ziglt goas, kia ont .
Bals de hirtn hom pfiart de schof as de boa, de schof sai’ schoa‘ gaben.
Ver za versta’s sell as ist tschechen gaben de hom se versteckt hinter de tir .
S Schratl hòt u‘ gahòp a reckl, a roats hiatl^kopftiachl ont en de vias schua.
Pa der nòcht hòt s ganommen de ont s hòt sa pfiart .
De òrbet van Schratl ist gaben  de hirtn
De hirtn ver za dònken s Schratl hom en tschenkt a por roata .
S Schratl pfuntn der gaschenk.
Bals s hòt u’gahòp de schua s Schratl hòt gònz vroa.
Van sèll to s Schratl .
 
   
Rècht oder vòlsch?
S Schratl ist an knòpp
rècht
vòlsch
De hirtn hom ziglt schof aa
rècht
vòlsch
S Schratl ist gònz u’galeik va roat
rècht
vòlsch
De hirtn hom galep en Vlarotz
rècht
vòlsch
S Schratl hòt gaòrbetet pa der nòcht
rècht
vòlsch
Der gaschenk ist gaben a hemet
rècht
vòlsch
 
   
Leig zòmm de beirter
C H L T R A S
S
O F C S H
S
R I T H N
H
Ò T L S L
S
U H A C S
S
L T I H A
H
E R L K C
R
T A O R
R
I R T
T
Z Ò N T
T
T V Z A R L O
V
 
   
Toal aus de sòtzn ont schraib sa bider
SSchratlistu’galeikvaroat.
.
DehirtnhomgalepenVlarotz.
.
Deschofendevriasai’vollgaben.
.
Dehirtnschenkenenroataschua.
.
SSchratlistnea’merkemmen.
.