Open menu

Mediateca Mochena Mediateca Mochena

Piattaforma per la diffusione della lingua mochena

Kulturinstitut Lusern Provincia Autonoma di Trento Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
homepage » Piacher as kontarn » Esercizi - leggenda e ambiente 1 » De Frau Pertega - Lavaron

Esercizi - leggenda e ambiente 1

De Frau Pertega - Lavaron

Vinn de rèchte omport
Va ber klòfft men zan mearestn en de gschicht?
Van an billmònn
Van a hècks
Van baib van an billmònn
De ist kemmen en dorf bavai s hòt en pfòlln...
Der tschmòch van kaffè
De musik va de kirchtecher
Der tschmòch va de besch
Biavle jor bart se hom gòp de Frau Pèrtega?
100 jor
65 jor
20 jor
De Frau Pèrtega ist gaben òlbe sauber?
Na, de ist tschbissn gaben
Jo òll to de hòt se gabascht en a talel
De hòt se gabascht òll vinfzen to
Bavai de baiber hom se pfuntn zòmm ver de basch?
Ver za pleppern zòmm
Ver za helven se en de òrbet
Ver za schitzen se va de Frau Pèrtega
Bou hom se se pfuntn?
Ka Magrè, an plòtz va Lavaron
As an pèrg ka Lavaron
Ka Folgaria
Abia hom se gabascht de tuach a vòrt?
Pet de baschmaschi'
En a vòss pet asch
En a vòss pet asch va puach
Bavai de Frau Pèrtega ist nèt guat gaben za nemmen s bòsser en prunn?
De hòt a kell pet lecher gahòp
S bòsser ist pfroun gaben
Der prunn ist trucken gaben
De baiber pet bos hom se sperrt de tir?
Pet a stòng va holz
Pet en schlissl
Pet a kadreig stitzt keing de tir
Abia geat s za riven s gschicht?
De Frau Pèrtega kimmp kamarotten pet de baiber
De Frau Pèrtega ist umkeart zourne as en pèrg Belem
De Frau Pèrtega pleppert pet en schuaster
 
   
Leig de verbn as valn
De Frau Pèrtega ist gaben a mogers ont groases baib as hòt en de balder va Lavarone.
De ist kan dorf benn as de hòt tschmèckt de lag.
De hòt gabellt zòmm pet de baiber de basch.
A vòrt de baiber hom sa gabellt ont de sai’ en a haus bou as hòt gahòp de stòng va ial as sperrt zua de tir.
De Frau Pèrtega hòt se bavai de hòt nèt gameicht der tschmòch van doi holz.
Asou ist se gòngen en a boteig bou as der schuaster hòt en an hòmmer.
S baib ist umkeart en bòlt ont de hòt za kemmen nea’mer en dorf.
 
   
Vinn der sai’ umkearte
 
Vinn s rèchte bourt
A vòrt za baschn hòt men praucht ... (4 puachstòmmen)
An groasn leffl va de supp (4 puachstòmmen)
De frau Pèrtega hòt en kriak as de nos (6 puachstòmmen)
As de tir hòt s gahòp a ... (5 puachstòmmen)
Men praucht sa za pintn de schua (7 puachstòmmen)
Holz pet an tschmòch as nèt pfòlln hòt en de frau Pèrtega (3 puachstòmmen)
De baiber hom s trong as de òcksln (10 puachstòmmen)
De hom gabascht ver ... ta (4 puachstòmmen)
As taitsch hoast se “frau” (4 puachstòmmen)
Men trinkt s (6 puachstòmmen)